Rechtshulp

Waar vind je je rechten?

  • De Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

  • Het studentenstatuut

  • De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Met deze instellingen kun je te maken krijgen:

  • De Examencommissie

  • Het College van Beroep voor de examens (CBE/COBEX)

  • Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)

  • Het klachtenloket

  • De studentenombudsman

Wat doe je bij het ontvangen van een negatief bindend studieadvies?

1. Wanneer is de brief verzonden? Je moet namelijk binnen 6 weken na ontvangst actie ondernemen!

2. Tegen een NBSA (negatief bindend studieadvies) moet je in beroep gaan bij het CBE. Het LSR kan je helpen met een concept-bezwaarschrift of -beroepschrift.

3. Belangrijk puntje in je beroepschrift: Geef aan dat je wel geschikt bent voor de opleiding.

4. Als je een beroepschrift naar het CBE wil opsturen, check dan goed bij je instelling wat de procedure hiervoor is. 

5. Als je verwacht dat je geen antwoord krijgt op je beroepschrift voordat je studie weer begint, vraag dan in je beroepschrift ook een voorlopige voorziening aan. Je mag dan doorstuderen totdat er een officiële beslissing komt op het beroepschrift. 

6. NBSA ontvangen na één jaar studeren? (NBSA ontvangen eind tweede jaar? Ga door naar stap 7). Als je de BSA eis van een bepaald aantal punten niet in een jaar hebt kunnen halen, moet je kunnen bewijzen dat je wel geschikt bent voor de opleiding. Er moet dan sprake zijn van persoonlijke omstandigheden, deze staan in de wet en kan je op internet vinden. Tip: lever bewijs aan!

7. NBSA ontvangen na twee jaar studeren? (Zo nee, sla deze stap over). Als je in het eerste jaar wel aan de BSA-eis hebt voldaan, maar vervolgens in het tweede jaar moet stoppen omdat jij je propedeuse niet hebt gehaald, dan is dit in strijd met de wet. 

8. Zorg dat je beroepschrift er netjes uitziet en dat je goed uitlegt waarom jij wel geschikt bent voor de opleiding. Dien je beroepschrift altijd binnen 6 weken in!

Ben je het niet eens met je beoordeling of cijfer?

1. Ga eerst in gesprek met de examinator die jou het cijfer heeft gegeven en probeer samen tot een compromis te komen.

 

2. Kom je er samen echt niet uit? Dan kun je in beroep gaan bij het CBE.

 

3. Let op dat de beroepsprocedure 6 weken is na bekendmaking van je cijfer op online omgeving.

 

4. Om in beroep te gaan moet je een beroepschrift schrijven en opsturen naar het CBE. 

 

5. In dit beroepschrift geef je gedetailleerd alle redenen aan waarom je het niet eens bent met de beoordeling of de uitslag van je tentamen, paper of scriptie.

 

6. Redenen die je zou kunnen aandragen zijn:

  1. Het genomen besluit is in strijd met wat er in de WHW of het OER staat. De besluitvorming is niet redelijk geweest.

  2. De beslissing is in strijd met het motiveringsbeginsel, omdat de reden waarom je een bepaald cijfer hebt gekregen niet goed gemotiveerd is. Besluiten moeten goed gemotiveerd zijn, de feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn.

 

7. Zorg dat je het beroepschrift binnen 6 weken indient!