top of page

Acerca de

Pagina's van boek

Jouw rechten

1. De Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

De WHW en WEB is het fundament voor elke student. Hierin wordt namelijk het raamwerk van de rechten en plichten van de student, beroepsonderwijs, de universiteit of hogeschool geschetst. Je kunt beide regelingen gewoon op Google opzoeken. Elke verplichting die een universiteit of hogeschool heeft, kan worden afgeleid uit de WHW. Elke verplichting die een beroepsonderwijs heeft, kan worden afgeleid uit de WEB. Vaak zijn de artikelen niet gespecificeerd, maar schetsen ze alleen een raamwerk. De echte rechten, plichten en regels worden vaak verder uitgelegd in de OER. Instellingen hebben namelijk veel ruimte om zelf de artikelen van de WHW en WEB in te vullen. Echter, niet alle universiteiten en hogescholen vallen onder de reikwijdte van de WHW.

 

Voor jou, als student van de hogeschool of universiteit, is hoofdstuk 7 van de WHW belangrijk omdat dit over onderwijs gaat. Voor studenten van het beroepsonderwijs is artikel 7.4.8 (jo. 8.5a.9) van belang. 

 

2. Het Studentenstatuut

In een Studentenstatuut worden de rechten en verplichtingen van iedere student opgesteld. Het Studentenstatuut bevat een opleidingsdeel en een instellingsdeel. Het instellingsdeel is voor iedere student gelijk en het opleidingsdeel is bestemd voor studenten die ingeschreven zijn voor een specifieke opleiding. Het doel van het Studentenstatuut is om studenten te informeren over wat hij of zij van de MBO, de universiteit of hogeschool mag verwachten en wat zijn of haar rechten en verplichtingen zijn ten opzichte van de instelling. De in het Studentenstatuut beschreven rechten en verplichtingen vloeien rechtstreeks voort uit de WHW zelf, of zijn op basis van de WHW getroffen regelingen en genomen besluiten.

Voor jou is het Studentenstatuut nuttig, omdat je daarin de procedures voor  klachten en geschillen kunt vinden en je kunt zien welke beroepsrechten aan, onder meer de WHW, worden ontleend.

 

3. De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Zowel in het Studentenstatuut als in de OER zijn de rechten en plichten van studenten, die voortvloeien uit de WHW, vastgelegd. Het Studentenstatuut bevat een opleidingsspecifiek en instellingsspecifiek deel. In het opleidingsspecifieke deel is de OER opgenomen. De OER maakt dus eigenlijk onderdeel uit van het Studentenstatuut en verschilt per opleiding. De OER wordt in artikel 7.13 WHW genoemd en het is wettelijk verplicht voor een universiteit of hogeschool. In de OER kan je meer informatie vinden over de inhoud van de opleiding.

 

Er zijn een paar belangrijke dingen die in de OER opgenomen moeten zijn. Dit zijn dus enkel regelingen die betrekking hebben op de specifieke opleiding:

  • Toelating;

  • Onderwijs;

  • Toetsing en examinering;

  • Studiebegeleiding en studievoortgang;

  • Overgangsbepalingen.

De OER is handig om te controleren of een besluit van de onderwijsinstelling terecht genomen is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een besluit in strijd is met de OER.

4. Informatieboek voor MBO studenten

Beste bezoeker, gedurende ons zomerreces van 13-07-2024 t/m 18-08-2024  zal het landelijke studenten rechtsbureau geen nieuwe zaken aannemen. Lopende zaken zullen nog steeds worden behandeld.

bottom of page