top of page
Image by Tingey Injury Law Firm

Rechtshulp

Je hebt een negatief bindend studieadvies ontvangen

1. Wanneer is de brief verzonden? Je moet namelijk binnen 6 weken na ontvangst actie

ondernemen!

2. Tegen een NBSA (negatief bindend studieadvies) moet je in beroep gaan bij het CBE.

Het LSR kan je helpen met een concept-bezwaarschrift of -beroepschrift.

3. Belangrijk puntje in je beroepschrift: Geef aan dat je wel geschikt bent voor de opleiding.

4. Als je een beroepschrift naar het CBE wil opsturen,

check dan goed bij je instelling wat de procedure hiervoor is. 

5. Als je verwacht dat je geen antwoord krijgt op je beroepschrift voordat je studie weer begint,

vraag dan in je beroepschrift ook een voorlopige voorziening aan.

 

Je mag dan doorstuderen totdat er een officiële beslissing komt op het beroepschrift. 

6. NBSA ontvangen na één jaar studeren? (NBSA ontvangen eind tweede jaar?

 

Ga door naar stap 7).

 

Als je de BSA eis van een bepaald aantal punten niet in een jaar hebt kunnen halen, moet je kunnen bewijzen dat je wel geschikt bent voor de opleiding. Er moet dan sprake zijn van persoonlijke omstandigheden, deze staan in de wet en kan je op internet vinden. Tip: lever bewijs aan!

7. NBSA ontvangen na twee jaar studeren? (Zo nee, sla deze stap over). Als je in het eerste jaar wel aan de BSA-eis hebt voldaan, maar vervolgens in het tweede jaar moet stoppen omdat jij je propedeuse niet hebt gehaald, dan is dit in strijd met de wet. 

8. Zorg dat je beroepschrift er netjes uitziet en dat je goed uitlegt waarom jij wel geschikt bent voor de opleiding. Dien je beroepschrift altijd binnen 6 weken in!

image_edited.jpg

Ben je het niet eens met je beoordeling of cijfer?

1. Ga eerst in gesprek met de examinator die jou het cijfer heeft gegeven en probeer samen tot een compromis te komen.

 

2. Kom je er samen echt niet uit? Dan kun je in beroep gaan bij het CBE.

 

3. Let op dat de beroepsprocedure 6 weken is na bekendmaking van je cijfer op online omgeving.

 

4. Om in beroep te gaan moet je een beroepschrift schrijven en opsturen naar het CBE. 

 

5. In dit beroepschrift geef je gedetailleerd alle redenen aan waarom je het niet eens bent met de beoordeling of de uitslag van je tentamen, paper of scriptie.

 

6. Redenen die je zou kunnen aandragen zijn:

  1. Het genomen besluit is in strijd met wat er in de WHW of het OER staat. De besluitvorming is niet redelijk geweest.

  2. De beslissing is in strijd met het motiveringsbeginsel, omdat de reden waarom je een bepaald cijfer hebt gekregen niet goed gemotiveerd is. Besluiten moeten goed gemotiveerd zijn, de feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn.

 

7. Zorg dat je het beroepschrift binnen 6 weken indient!

Je hebt je diploma nog niet gehaald maar je eerst behaalde vakken dreigen te vervallen

1. In de regel mogen studieresultaten sinds 1 januari 2017 niet meer vervallen. Dit kan echter anders zijn wanneer de getoetste kennis aantoonbaar verouderd is. Denk bijvoorbeeld aan medische studies. Bekijk de OER om precies te zien hoe het voor de studieresultaten van jouw opleiding geldt.

 

2. Mochten jouw studieresultaten toch dreigen te vervallen, dien dan een verzoek in bij de examencommissie om je studieresultaten te verlengen. Als de kennis niet verouderd is, moet dit verzoek in principe toegekend worden.

 

3. Geef duidelijk aan waarom de kennis, wat jou betreft, relevant is.

 

4. Geef in dit verzoek ook duidelijk aan welke persoonlijke omstandigheden ertoe geleid hebben dat je langer over het halen van je diploma hebt gedaan.

 

5. Zorg dat je het ruim op tijd indient bij de examencommissie, ruim voordat je resultaat dreigt te vervallen!

Wat te doen indien je verplichte studiekosten moet maken

1. Het is in beginsel niet toegestaan voor de hogeschool of universiteit om jou te verplichten extra kosten te maken naast het wettelijk vastgelegde collegegeld.

 

2. Echter, er zijn bepaalde gevallen waarin een instelling een bijdrage mag vragen. Bekijk hiervoor artikel 7.50 van Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Voor studenten van het beroepsonderwijs is artikel 8.1.4. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs van toepassing. Hier in staat: de inschrijving wordt niet afhankelijk gesteld van een ander dan een bij of krachtens de wet geregelde geldelijke bijdrage.

3. Val jij hier niet onder en ben je het niet eens met de extra kosten? Dien dan een klacht in bij je onderwijsinstelling.

 

4. Mocht de onderwijsinstelling niet overtuigd zijn door je juridische kennis, staat een andere weg open. Je houdt stug vol en gaat niet over tot betaling. Het gevolg is dat je een 1 ontvangt als cijfer.

 

5. Tegen dit besluit kun je vervolgens in bezwaar of beroep om zo uiteindelijk toch hogerop je gelijk te behalen. Let wel, het kan zijn dat deze gang een onnodig groot risico met zich meebrengt. Het is verstandiger om – als de onderwijsinstelling haar beleid niet aanpast – juridische steun in te schakelen.

 

6. Het blijft uiteindelijk een afweging tussen wat redelijk is om te eisen van een student.

Wat moet je doen indien je problemen ondervindt met je studiefinanciering?

1. Je kunt in bezwaar gaan. 

 

2. Op de site van DUO staat duidelijk beschreven wat je moet doen om in bezwaar te gaan. Je moet binnen zes weken in bezwaar gaan.

 

3. DUO geeft een beslissing op je bezwaarschrift.

 

4. Als je het met deze beslissing niet eens bent, kun je nog in beroep gaan bij DUO tegen deze beslissing. Ook hiervoor kun je op de site van DUO kijken hoe het moet. De termijn hiervoor is ook zes weken.

 

5. Als je het niet eens bent met de manier waarop je behandeld bent bij DUO, dit staat dus los van de beslissing die je hebt gekregen, dan kun je ook nog een klacht indienen op de site van DUO. 

Wat moet je doen indien je problemen ondervindt met je in- of uitschrijving?

1. Je kunt dan binnen 6 weken in bezwaar gaan bij het CBE.

 

2. In het bezwaarschrift schrijf je duidelijk en gedetailleerd op waarom je het niet eens bent met het besluit van het CBE om jou bijvoorbeeld niet in te schrijven.

 

3. Naast het CBE kijkt ook de geschillencommissie naar het bezwaar. De geschillencommissie gaat dan na of er tussen jou en het CBE een schikking valt te treffen. Daarnaast kan de geschillencommissie advies geven aan het CBE over de beslissing op het bezwaar.

 

4. Het CBE heeft 10 weken de tijd om een beslissing te nemen, maar je kunt altijd een verzoek doen om je zaak met spoed te behandelen als er sprake is van spoed.

 

5. Als het CBE uiteindelijk een beslissing heeft genomen op je bezwaar en je bent het er niet mee eens, dan kun je tegen deze beslissing beroep indienen bij de ABRvS.

Overige problemen

Loop je tegen andere problemen aan met je studie?

 

Heb je te maken met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, agressie of discriminatie? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van je instelling.

 

 

Voor andere vragen met betrekking tot de rechtspositie van studenten helpen we je graag verder!

Beste bezoeker, gedurende ons zomerreces van 13-07-2024 t/m 18-08-2024  zal het landelijke studenten rechtsbureau geen nieuwe zaken aannemen. Lopende zaken zullen nog steeds worden behandeld.

bottom of page